S   Navn / Afstamning NVI Kg M % F % P INET Holdb CRV Sh Eff Kr Yver Lem Helh. Yvers Kv.tyr
Bush Bros Fragrant Fragrant
Altacabot x Frazzled
337 1,040 0.49 0.19 435 616 7 16 98 110 102 106 107 104